Tác giả: Julian Donges, Federica Morandi, Alessandro Prada, Francesca Cappelletti, Andrea Gasparella
Ngày đăng tải: 07/12/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.111078

Nhiều lợi ích hoặc mất mát năng lượng trong các công trình xây dựng đều bị ảnh hưởng bởi sự tương tác của người sử dụng với các dịch vụ xây dựng, chẳng hạn như hệ thống chiếu sáng hoặc HVAC, cài đặt bảng điều khiển nhiệt độ, và hoạt động cửa sổ và bóng mát. Hành vi của người sử dụng thường được kích thích bởi sự bất tiện, tuy nhiên, những hành động được thực hiện để khôi phục sự thoải mái có thể ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng cuối cùng. Do đó, một đánh giá năng lượng chính xác cho cả thiết kế công trình mới và cải tiến phải đúng cách tính đến hành vi của người sử dụng, dựa trên các mô hình đáng tin cậy được phát triển từ các nghiên cứu thực tế và theo dõi chi tiết. Bài nghiên cứu này trình bày một phương pháp mới để theo dõi liên tục và không xâm phạm góc mở cửa sổ, vị trí bóng mát và hoạt động đèn để xác định diện tích trao đổi không khí net cho hệ thống thông hơi. Một thiết bị dựa trên camera và một thuật toán xử lý hậu kỳ được phát triển, và một chiến dịch theo dõi trong vòng 6 tháng được thực hiện để giới thiệu hệ thống theo dõi. Thiết bị bao gồm một hệ thống camera kết nối với một bộ xử lý vi mô, và một đoạn mã chuyên dụng cho phép thiết bị theo dõi mở cửa sổ, chuyển động bóng mát và hoạt động đèn thông qua việc nhận diện mục tiêu và đối tượng. Kết quả của nghiên cứu thực nghiệm mô phỏng cho thấy rằng hệ thống được đề xuất có thể hiệu quả trong việc phát hiện góc mở cửa sổ và vị trí bóng mát, xử lý nhiều cửa sổ và bóng mát đồng thời và cho phép triển khai các lợi ích của việc theo dõi liên tục. Ứng dụng được khám phá là việc sử dụng trực tiếp dữ liệu thu thập được để tính toán tỷ lệ thông hơi tự nhiên từ diện tích trao đổi không khí net (EN 16798-7) qua các bộ dữ liệu dài hạn. Trong phát triển tương lai, hệ thống theo dõi sẽ được sử dụng để phát triển các mô hình hành vi chính xác dựa trên dữ liệu thực nghiệm để phân tích và đề xuất phản ứng của người sử dụng đối với điều kiện không thoải mái nhằm cải thiện chất lượng không khí trong nhà và tiết kiệm năng lượng.

Link: Science Direct