Hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố, và cứ tám người dân thành thị lại có một người cư trú tại một trong số 33 “Siêu đô thị”  (đô thị có dân số trên 10 triệu). Đô thị hóa tạo ra nhiều thách thức đe dọa đến chất lượng cuộc sống, nhưng đồng thời là cơ hội để chúng ta giải quyết các vấn đề trên, bởi vì mật độ đô thị cao tạo điều kiện cho quá trình đổi mới bằng cách cung cấp môi trường thử nghiệm, đánh giá hiệu quả các giải pháp liên quan. Thông qua nỗ lực chung của chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và người dân cùng với việc khai thác các công nghệ chuyển đổi và chính sách đô thị giác ngộ, chúng ta có thể hiện thực hóa tiềm năng thực sự của các thành phố của tương lai.

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới