Tác giả: Fujun Ju, Zhenzhen Mu, Hongtao Liu, Xiaowei Fan, Qianlei Hou, Lihao Hou, Qinglei Liu, Wenbo Liu, Huifan Zheng
Ngày đăng tải: 30/11/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.csite.2023.103819

Để giải quyết vấn đề hiệu suất truyền nhiệt kém trong vùng làm lạnh tích hợp của bộ tản nhiệt, một tản nhiệt kết hợp cho máy sưởi nước nhanh bằng bơi nước (IHPWH) đã được đề xuất và thiết kế dựa trên mô hình thiết kế tản nhiệt, nhằm mục đích đạt được phương pháp thiết kế tối ưu của tản nhiệt. Hiệu suất ngoại mức của máy sưởi nước bằng bơi nước (HPWH) với tản nhiệt kết hợp (HPWHCC) và HPWH với tản nhiệt tích hợp (HPWHIC) đã được nghiên cứu và so sánh dựa trên đơn vị thử nghiệm Mopt IHPWH, nhằm xác nhận khả năng sử dụng tản nhiệt kết hợp thay thế cho tản nhiệt tích hợp trong IHPWH. Kết quả cho thấy diện tích truyền nhiệt của tản nhiệt kết hợp chỉ là 83,33% so với tản nhiệt tích hợp. So với HPWHIC, HPWHCC đạt được COP và khả năng sưởi tương đương và nhiệt độ xả cao hơn một chút dưới điều kiện nhiệt độ đầu ra bể tản nhiệt (HSOT) và nhiệt độ đầu vào bể tản nhiệt (HSIT) biến đổi. Do đó, tản nhiệt kết hợp có tiềm năng rõ ràng để thay thế tản nhiệt tích hợp trong IHPWH. HSOT có ảnh hưởng đáng kể đến COP của HPWHIC và HPWHCC nhưng ảnh hưởng nhỏ đến khả năng sưởi của chúng, trong khi HSIT có ảnh hưởng nhỏ đến COP và khả năng sưởi của chúng.

Link: Science Direct