TỔNG QUAN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở

ID:
RM-001

1. Giới thiệu về quản lý bất động sản

Quản lý bất động sản nhà ở là gì?

Quản lý bất động sản nhà ở giúp chủ sở hữu và khách thuê trong việc duy trì và tăng giá trị tài sản của mình bằng cách quản lý các hoạt động tài chính hàng ngày của bất động sản, bao gồm việc tìm kiếm người thuê đủ điều kiện, và đảm bảo bất động sản đang hoạt động tốt,…

Người quản lý bất động sản nhà ở có thể làm việc cho một tổ chức tư nhân, quản lý các khối căn hộ cho một tư nhân hoặc chủ nhà. Họ có thể được thuê trực tiếp bởi các công ty tư nhân hoặc có thể làm việc cho chủ nhà hoặc cho chính quyền địa phương.

Quản lý bất động sản nhà ở quản lý và duy trì tất cả các đặc điểm của bất động sản nhà ở, bao gồm quản lý chi phí và giải quyết tranh chấp. Quản lý bất động sản nhà ở tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, ví dụ: các quy định về chủ nhà và khách thuê, quy hoạch, sức khỏe, an toàn và phòng cháy chữa cháy.

Phạm vi quản lý bất động sản nhà ở vô cùng đa dạng, bao gồm:

 • Quản lý nhân viên
 • Giải quyết tranh chấp
 • Bằng chứng cho tòa án
 • Xây dựng chiến lược thu nợ
 • Sức khỏe và an toàn
 • Quản lý năng lượng hiệu quả
 • Đàm phán cho thuê
 • Đàm phán thỏa thuận về dịch vụ
 • Chuẩn bị kế hoạch bảo trì
 • Đánh giá rủi ro
 • Quản lý tài chính
 • Lập kế hoạch chiến lược

2.  Khóa học quản lý bất động sản nhà ở

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

 • Quản lý bảo trì
 • Quản lý bất động sản
 • Kế toán bất động sản
 • Quản lý mối quan hệ và xử lý tranh chấp

KỸ NĂNG BỔ SUNG

 • Tính bền vững
 • Chính sách và quản lý nhà ở
 • Chủ nhà và khách thuê
 • Hồ sơ / Hệ thống thông tin bất động sản
 • Quản lý rủi ro

KỸ NĂNG BẮT BUỘC

 • Chăm sóc khách hàng
 • Giao tiếp và đàm phán
 • Chấp hành các quy tắc, đạo đức và làm việc chuyên nghiệp
 • Phòng tránh xung đột, thủ tục quản lý và giải quyết tranh chấp
 • Quản lý dữ liệu
 • Sức khỏe và an toàn
 • Phát triển bền vững
 • Làm việc nhóm