QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

ID:
CM-003

1.      Mô tả khóa học

Khóa học này cung cấp kiến thức về quản lý tài chính bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Học viên phải có kiến thức về các quy định luật pháp phù hợp, đồng thời có khả năng cung cấp kết quả kiểm tra tài chính cho khách hàng cũng như các bên liên quan khác.

2.      Yêu cầu

Học viên phải có kiến thức và sự hiểu biết về các nguyên tắc hoặc quy định pháp lý (bao gồm cả thuế, khi phù hợp) áp dụng vào quản lý tài chính và kiểm tra phí dịch vụ.

Quản lý và ghi lại chi phí, chứng từ quản lý bất động sản và phí dịch vụ hàng ngày.

3.      Kiến thức

  • Điều khoản cho thuê và ý nghĩa tài chính
  • Yêu cầu và quy định pháp lý
  • Hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy định quản lý tài chính có liên quan

4.      Hoạt động

  • Tạo tài khoản phí dịch vụ
  • Thực hiện ngân sách các khoản dịch vụ
  • Báo cáo đến khách hàng các vấn đề liên quan đến phí thuê và các khoản dịch vụ

5.      Các nhiệm vụ điển hình

  • Báo cáo kinh phí
  • Phân bổ phí dịch vụ và lịch trình
  • Báo cáo cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc quản lý phí thuê và các khoản dịch vụ
  • Dự kiến ​​chi tiêu dựa trên lịch trình bảo trì