Viện trưởng

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Minh

Hội đồng Khoa học

Tiến sĩ Nguyễn Danh Hải

Phó Viện trưởng

Thạc sĩ Nguyễn Quang Huy

Phó Viện trưởng

Ông Nguyễn Hoàng Thanh

Thành viên

Thạc sĩ Dương Kim Dung

Thành viên

Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Thành viên

Thạc sĩ Phan Thị Hoài Trang