ĐỊNH GIÁ/ ĐÁNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

ID:
CM-004

1.      Mô tả khóa học

Khóa học này cung cấp kiến thức về định giá và đàm phán.

2.      Yêu cầu

Học viên cần có kiến ​​thức và hiểu biết về các quy định về thuế bất động sản, nhà máy, thiết bị máy móc và các loại bất động sản khác ở cấp địa phương/thành phố.

Tiến hành định giá và đàm phán nhiều loại hình bất động sản khác nhau bằng các phương pháp định giá khác nhau phục vụ các hoạt động liên quan đến thuế ở cấp địa phương/thành phố.

3.      Kiến thức

 • Các hướng dẫn và tiêu chuẩn liên quan
 • Áp dụng điều luật và quy định pháp lý
 • Phân tích bằng chứng và áp dụng pháp luật liên quan đến chủ nhà và khách thuê
 • Các phương pháp định giá khác nhau áp dụng cho các loại bất động sản khác nhau

4.      Các hoạt động

 • Đo đạc và kiểm tra các đặc điểm
 • Định giá các loại hình bất động sản khác nhau
 • Sử dụng các phương pháp định giá khác nhau; phương pháp cho thuê và so sánh, lợi nhuận, biên lai, chi tiêu và chi phí
 • Tham gia đàm phán, định giá và giải quyết tranh chấp

5.      Các nhiệm vụ điển hình

 • Đo đạc và kiểm tra các đặc điểm theo hướng dẫn và tiêu chuẩn liên quan
 • Định giá cho các mục đích đánh giá / đánh thuế tại địa phương bằng các phương pháp định giá phù hợp với loại hình bất động sản và / hoặc nhà máy và máy móc cần định giá
 • Thương lượng và giải quyết tranh chấp
 • Báo cáo và đưa ra tư vấn liên quan đến việc định giá và đánh giá