CHỦ NHÀ VÀ KHÁCH THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN THƯƠNG MẠI

ID:
CM-006

1.      Mô tả khóa học

Khóa học này cung cấp kiến thức về quản lý mối quan hệ giữa chủ và khách thuê, bao gồm mọi khía cạnh của đàm phán cho thuê. Học viên sẽ hiểu được vấn đề có thể nảy sinh trong đàm phán giữa chủ nhà và khách thuê và ảnh hưởng của các vấn đề này đến các bên liên quan.

2.      Những yêu cầu cần đạt được

Học viên phải có kiến thức và hiểu biết về luật pháp và thực tế liên quan đến mối quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê

Áp dụng các nguyên tắc luật pháp vào thực tế, thực hiện các cuộc đàm phán liên quan để đưa ra giải pháp cho các vấn đề ảnh hưởng đến chủ nhà và khách thuê bất động sản.

3.      Kiến thức

 • Các nguyên tắc bất động sản mà luật pháp quy định
 • Các khuôn khổ luật pháp về mối quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê
 • Nội dung, hình thức, cấu trúc của hợp đồng cho thuê
 • Các điều kiện thị trường liên quan và giá trị bất động sản

4.      Các hoạt động

 • Đọc và giải thích hợp đồng cho thuê
 • Chuẩn bị báo cáo gồm các khuyến nghị trước khi thỏa thuận
 • Chuẩn bị, đáp ứng và phản hồi các thông báo pháp lý
 • Tiến hành đàm phán
 • Đạt được giải pháp phù hợp và đưa ra tư vấn cho khách hàng
 • Hướng dẫn các cố vấn pháp lý và đảm bảo mọi vấn đề đều được giải quyết thỏa đáng

5.      Các nhiệm vụ điển hình

 • Gia hạn hợp đồng
 • Đánh giá cho thuê
 • Giải thích các điều khoản trong hợp đồng cho thuê
 • Đàm phán hợp đồng giữa chủ nhà và khách thuê