Tác giả: Khaled Bataineh, Ayham Al Rabee
Ngày đăng tải: 08/02/2014
DOI: https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.10.004

Nghiên cứu này nhằm xác định các gói tiết kiệm năng lượng tối ưu về chi phí ở nhiều mức tiết kiệm năng lượng khác nhau cho tòa nhà. Nghiên cứu sử dụng một tòa nhà dân cư hai tầng ở Jordan làm ví dụ điển hình. Phần mềm DesignBuilder được sử dụng để dự đoán mức tiêu thụ năng lượng hàng năm của một ngôi nhà hai tầng ở Irbid, Jordan. Dữ liệu thực nghiệm theo thời gian thực từ một phòng cách ly riêng biệt được sử dụng để xác nhận mô hình đề xuất. Ngoài phân tích năng lượng, nghiên cứu còn đánh giá lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội của thiết kế đề xuất. Phương pháp tối ưu hóa tìm kiếm tuần tự được sử dụng để ước tính chi phí tối thiểu của tòa nhà trong khi xem xét các tình huống thiết kế khác nhau. Bên cạnh đó, tác động của các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng khác nhau đối với các tòa nhà dân cư cũng được đánh giá và thời gian hoàn vốn cho mỗi chương trình được tính toán. Cuối cùng, nghiên cứu xác định tổ hợp thiết kế tối ưu để đạt được các biện pháp tiết kiệm năng lượng ở nhiều vùng khí hậu khác nhau. Kết quả mô phỏng dự đoán rằng mức tiêu thụ điện hàng năm có thể giảm tới 50% nếu lựa chọn đúng các kết hợp biện pháp tiết kiệm năng lượng với chi phí thấp nhất. Thời gian hoàn vốn là 9,3 năm. Cuối cùng, các biện pháp tiết kiệm năng lượng có thể tạo ra tổng cộng 9470 việc làm/năm.

Nghiên cứu cung cấp một khuôn khổ thực tiễn để kết nối giữa các tiêu chí hiệu suất năng lượng và mục tiêu kinh tế của tòa nhà. Việc liên kết các yêu cầu về hiệu suất năng lượng với các mục tiêu kinh tế cung cấp cho chủ nhà, nhà thầu và các nhà hoạch định chính sách các hướng dẫn để đưa ra quyết định phù hợp về việc cải tạo các tòa nhà dân cư hiện có. Nghiên cứu tập trung vào việc phát triển phương pháp luận mới hỗ trợ giảm thiểu chi phí trong suốt vòng đời của tòa nhà trong khi tối đa hóa lợi ích môi trường, điều này không thể xác định được thông qua một loạt phân tích tham số sử dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng riêng lẻ.

Link: Science Direct