Tác giả: Mengxiao Xie, Jian Wang
Ngày đăng tải: 15/03/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110076

Bài viết này đề cập đến vấn đề lưu thông không khí do hiệu ứng ống khói trong các tòa nhà siêu cao tầng vào mùa đông, gây ra các vấn đề rõ rệt về môi trường bên trong tại trục thang máy đôi. Chênh lệch áp suất mạnh có thể khiến thang máy hoạt động không chính xác. Ước tính chênh lệch áp suất tại cửa thang máy đôi dưới các điều kiện bố cục tòa nhà và khí hậu khác nhau vẫn là một thách thức trong ứng dụng kỹ thuật. Xét đến những khó khăn trong việc đo đạc và mô phỏng đặc tính rò rỉ khí của các thành phần khác nhau, bài báo đề xuất một số liệu không kích thước gọi là Hệ số Chênh lệch Áp suất Cửa Thang máy (Cele) dựa trên lý thuyết phân bố áp suất trong tòa nhà. Trước tiên, tính chính xác của kết quả tính toán chỉ số được kiểm chứng trong tháp thử nghiệm thang máy. Phương pháp tính toán thủ công để dự đoán chênh lệch áp suất tại cửa thang máy đôi tiện lợi và đáng tin cậy so với đo đạc và mô phỏng. Tiếp theo, bài báo thảo luận về hai yếu tố ảnh hưởng đến Cele, đó là mặt bằng sàn và các exponent dòng chảy. Phương pháp xác định Cele khuyến nghị được đề xuất bằng cách phân tích với các lớp phân chia tòa nhà khác nhau. Các giá trị khuyến nghị được đưa ra dưới các độ cao trục và chênh lệch nhiệt độ khác nhau. Hơn nữa, phương pháp và số liệu mới được áp dụng cho một tòa nhà thực tế để xác định số lượng và độ kín khí của các lớp phân vùng theo các điều kiện mục tiêu. Bài báo này cung cấp tài liệu tham khảo đánh giá để thiết kế thuận tiện và hiệu quả việc lựa chọn loại thang máy và bố cục tòa nhà siêu cao tầng chịu tác động của hiệu ứng ống khói.

Link: ScienceDirect