Tác giả: Baichao Wang, Yanfeng Liu, Dengjia Wang, Cong Song, Zhiguo Fu, Cong Zhang
Ngày đăng tải: 03/2024
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.114100

Ứng dụng công nghệ quang nhiệt – quang điện (PT-PV) mặt trời là một cách quan trọng để đạt được nguồn cung cấp năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải trong lĩnh vực xây dựng. Đáp ứng đồng thời nhu cầu nhiệt và điện của tòa nhà là một trong những hướng phát triển chính của hệ thống cung cấp năng lượng PT-PV mặt trời. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng hệ thống cung cấp năng lượng hiệu quả, ổn định và đánh giá hiệu quả lợi ích của chúng. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là cung cấp một tổng quan tài liệu toàn diện để phân loại, phân tích hiệu suất và đánh giá lợi ích của các hệ thống cung cấp năng lượng PT-PV mặt trời khác nhau cho tòa nhà. Tổng quan này tóm tắt các kết quả nghiên cứu mới nhất về quang nhiệt mặt trời, quang điện mặt trời, sử dụng tổng hợp PT-PV mặt trời, hệ thống cung cấp năng lượng nhiệt/điện mặt trời dựa trên lưu trữ nhiệt (HES), đồng thời thảo luận về thành phần hệ thống, đặc tính hệ thống, tối ưu hóa hệ thống và đổi mới kỹ thuật. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn thảo luận chi tiết về việc tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống cung cấp năng lượng PT-PV mặt trời, cũng như tình trạng hiệu suất hiện tại và phương pháp cải thiện hiệu suất. Tiếp theo, tiêu chuẩn đánh giá và phương pháp tính toán lợi ích kinh tế và môi trường của hệ thống cung cấp năng lượng PT-PV mặt trời được tóm tắt, cụ thể là về chi phí vận hành, chi phí năng lượng và giảm thiểu phát thải carbon trong các tòa nhà thông thường. Cuối cùng, nghiên cứu tóm tắt những thách thức trong việc tối ưu hóa hiệu suất cho hệ thống cung cấp năng lượng PT-PV mặt trời ở các khu vực giàu năng lượng mặt trời, đồng thời đề xuất hướng phát triển và triển vọng ứng dụng của hệ thống trong lĩnh vực xây dựng.

Link: ScienceDirect