Tác giả: Keyi Wu
Ngày đăng tải: 03/2024
DOI: https://doi.org/10.1016/j.dibe.2024.100328

Đối với các dự án xây dựng nhà cao tầng, việc lên kế hoạch thang máy xây dựng phù hợp đóng vai trò quan trọng để hoàn thành dự án thành công. Tuy nhiên, kế hoạch thang máy xây dựng thông thường không thay đổi trong suốt dự án hoặc hiếm khi chỉ định các ngày phục vụ. Điều này khiến việc lên kế hoạch không đáp ứng hiệu quả nhu cầu vận chuyển thay đổi và ảnh hưởng xấu đến khả năng tối ưu hóa hơn nữa. Một hạn chế khác là ngày lắp đặt và dỡ bỏ thang máy xây dựng, điều rất quan trọng khi sử dụng nhiều thang máy xây dựng, không thể xác định rõ ràng trong kế hoạch. Để giải quyết những điểm yếu này, bài báo đề xuất một phương pháp phân bổ cabin thang máy xây dựng để phục vụ các ngày và tầng được chỉ định dựa trên nhu cầu vận chuyển thực tế theo góc nhìn tối ưu hóa không gian-thời gian với lập trình số nguyên hỗn hợp. Kết quả nghiên cứu trường hợp thực nghiệm cho thấy việc lên kế hoạch được trình bày có thể giúp giảm đáng kể tổng chi phí so với các phương pháp lập kế hoạch khác và có thể cung cấp bằng chứng và giải thích cho việc xác định ngày lắp đặt và dỡ bỏ thang máy xây dựng.

Link: ScienceDirect