Tác giả: Adam Cowlard, Adam Bittern, Cecilia Abecassis-Empis, José Torero
Ngày đăng tải: 25/09/2013
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.092

Trong bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến việc cung cấp an toàn, thất bại thường là cơ chế hiệu quả nhất để kích thích sự cải tiến nhanh chóng và một đánh giá tự xem xét về các phương pháp và tiêu chuẩn vận hành được chấp nhận trong một tổ chức chuyên nghiệp. Trong lĩnh vực của các tòa nhà cao tầng, những thất bại đáng chú ý nhất trong lịch sử, như của tòa tháp WTC, được rộng rãi chấp nhận là do hỏa hoạn gây ra, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến cách chúng được thiết kế liên quan đến an toàn cháy. Điều này rõ ràng được thể hiện trong sự gia tăng đáng kể về số lượng các tòa nhà cao tầng được xây dựng kể từ năm 2001. Sự kết hợp giữa quy mô và thời gian của cuộc điều tra vụ WTC kết hợp với sự thiếu hướng dẫn có ý nghĩa từ kết quả của nó mạnh mẽ gợi ý sự lạc hậu của thực hành kỹ thuật chữa cháy hiện tại như một ngành nghề trong bối cảnh cơ sở hạ tầng tiên tiến như vậy. Điều này được thể hiện rõ hơn trong sự chuyển đổi liên tục từ thiết kế dựa trên quy định đến thiết kế dựa trên hiệu suất ở nhiều nơi trên thế giới, chứng tỏ sự chấp nhận ngày càng tăng rằng những tòa nhà này nằm ngoài phạm vi áp dụng của hướng dẫn quy định. Tuy nhiên, để kỹ thuật chữa cháy dựa trên hiệu suất thực sự diễn ra, cần phải thiết lập các mục tiêu hiệu suất cụ thể cho các cấu trúc này. Công việc này cố gắng làm nổi bật những yếu tố quan trọng của chiến lược an toàn cháy cho các tòa nhà cao tầng và do đó cố gắng chỉ ra một số mục tiêu hiệu suất toàn cầu cụ thể. Một cuộc khảo sát về các cuộc điều tra về cháy của các tòa nhà cao tầng được tiến hành để đánh giá hiệu quả của các thiết kế hiện tại trong việc đáp ứng những mục tiêu này, và tình trạng hiện đại của hướng dẫn thiết kế an toàn cháy cho các cấu trúc cao tầng cũng được phân tích dưới góc độ này. Việc xác định đúng ngữ cảnh của hỏa hoạn thiết kế cho các khoảng không gian mở được xác định là khoảng cách kiến thức quan trọng mà cần được giải quyết để đạt được các mục tiêu hiệu suất của các tòa nhà cao tầng và để cung cấp một cách tiếp cận chữa cháy sáng tạo, mạnh mẽ cho những cấu trúc độc đáo này.

Link: Science Direct | Research Gate