Tác giả: Maria Kozlovska, Stefan Petkanic, Frantisek Vranay, Dominik Vranay
Ngày đăng tải: 31/08/2023
DOI: https://doi.org/10.3390/en16176327

Bài báo này trình bày một phân tích toàn diện về những lợi ích tiềm năng và tính khả thi của việc tích hợp Hệ thống Quản lý Năng lượng Tòa nhà (BEMS) với Mô hình Thông tin Xây dựng (BIM) trong, nhưng không giới hạn ở, các lĩnh vực xây dựng và quản lý tòa nhà. Bằng cách xem xét những ưu điểm, thách thức và các nghiên cứu điển hình thực tế, nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tác động của việc tích hợp BEMS-BIM đến hoạt động của tòa nhà. Phương pháp nghiên cứu bao gồm tổng hợp tài liệu và phân tích thư mục để hiểu rõ về lĩnh vực chủ đề và xác định các từ khóa phổ biến. Ngoài ra, các nghiên cứu điển hình còn chứng minh hiệu quả của việc tích hợp BEMS-BIM trong các tình huống thực tế. Nghiên cứu này điều tra những khả năng và thách thức của BIM đối với phương pháp luận BEMS dành cho các tòa nhà công nghiệp tiết kiệm năng lượng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những bất ổn và tăng cường khả năng tương tác của phần mềm. Nghiên cứu này nhấn mạnh tiềm năng của việc tích hợp BEMS-BIM trong việc cách mạng hóa hiệu suất của tòa nhà, tăng cường tính bền vững và đóng góp cho một tương lai xanh hơn và hiệu quả hơn cho các ngành công nghiệp xây dựng và quản lý tòa nhà.

Link: MDPI – Publisher of Open Access Journals