Tác giả: Yeonjin Bae, Saptarshi Bhattacharya, Borui Cui, Seungjae Lee, Yanfei Li, Liang Zhang, Piljae Im, Veronica Adetola, Draguna Vrabie, Matt Leach, Teja Kuruganti
Ngày đăng tải: 16/09/2021
DOI: https://doi.org/10.1016/j.adapen.2021.100068

Hoạt động của tòa nhà phụ thuộc nhiều vào các hệ thống kiểm soát và cảm biến. Bài nghiên cứu này cung cấp một đánh giá chuyên sâu về hệ thống cảm biến trong hệ thống tòa nhà/HVAC, đặc biệt là trong ngữ cảnh của kiểm soát, và ảnh hưởng của chúng đối với hiệu suất năng lượng và nhiệt độ thích hợp. Nghiên cứu này nhằm hiểu rõ về các nghiên cứu trước đây và hiện tại, đồng thời xác định cơ hội nghiên cứu trong tương lai về chủ đề này. Hệ thống cảm biến được xem xét trong nghiên cứu này được sử dụng cho các kiểm soát dựa trên luật thứ tự thông thường, kiểm soát cục bộ và kiểm soát tối ưu tiên tiến cho các công nghệ hiện tại và sắp tới. Năm khía cạnh chính của cảm biến được xem xét ở đây bao gồm: vòng điều khiển cho cảm biến, loại cảm biến, vị trí cảm biến, dữ liệu cảm biến và một khung đánh giá tác động của cảm biến. Để bổ sung cho đánh giá văn kiện, cuộc phỏng vấn chuẩn hóa toàn diện cũng đã được tiến hành với các chuyên gia và người hành nghề trong ngành liên quan. Những cuộc phỏng vấn này được thiết kế và thực hiện để (1) xác định các yếu tố quan trọng trong việc chọn bộ cảm biến và các vấn đề đang diễn ra, (2) xác định các cải tiến tiềm năng trong cấu hình/lắp đặt cảm biến, và (3) tích hợp kiến thức và kinh nghiệm của các chuyên gia (ví dụ: nghiên cứu viên, người hành nghề trong quản lý tòa nhà) để phát triển các kịch bản sử dụng có cấu trúc. Các nghiên cứu viên đã thu thập và phân tích 31 phản hồi từ cuộc phỏng vấn cho bài viết này.

Link: Science Direct | Research Gate