Tác giả: Nazim Yakhou, Peter Thompson, Asim Siddiqui, Jimmy Abualdenien, Enrico Ronchi
Ngày đăng tải: 19/11/2022
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105557

Bản báo cáo này trình bày một khung tích hợp các mô hình sơ tán hỏa hoạn vào Mô hình thông tin tòa nhà (BIM). Khung được thiết kế để nâng cao sự phối hợp giữa các bên liên quan từ các lĩnh vực khác nhau tham gia vào lĩnh vực thiết kế sơ tán hỏa hoạn. Nó hỗ trợ một vòng lặp dữ liệu vào/ra đầy đủ liên kết BIM và các công cụ thiết kế sơ tán, giúp các chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền xem xét các mô hình thiết kế tòa nhà kết hợp với dữ liệu sơ tán và thực hiện đánh giá toàn diện hiệu quả hơn. Việc phát triển khung được thảo luận cùng với việc trao đổi dữ liệu liên quan từ góc độ kỹ thuật an toàn cháy nổ. Ngoài ra, lợi ích của việc luân chuyển dữ liệu hai chiều giữa BIM và các công cụ thiết kế sơ tán hỏa hoạn được chứng minh bằng cách triển khai một hệ thống nguyên mẫu để ghép nối Revit, một nền tảng BIM phổ biến và Pathfinder, một trình mô phỏng sơ tán được sử dụng rộng rãi. Công cụ mã nguồn mở này có tên là Evac4BIM và đã được kiểm tra một cách có hệ thống để chứng minh khả năng áp dụng của nó trong thiết kế tòa nhà.

Link: Science Direct