Tác giả: Jason Woods
Ngày đăng tải: 28/02/2014
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.092

Bài viết này đánh giá văn bản nghiên cứu về việc sử dụng màng trong các ứng dụng sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC). Màng cho phép tách một chất từ chất khác, và các màng cho phép sự thẩm thấu chọn lọc của hơi nước có thể được sử dụng để điều hòa không khí trong các tòa nhà, có thể hiệu quả hơn so với thiết bị HVAC thông thường. Sau một lược đồ ngắn về công nghệ màng, bài viết này tập trung vào các quy trình sau: làm khô màng hấp thụ chân không; thông gió khô màng hấp thụ chân không; làm khô màng hấp thụ chất lỏng; tái tạo màng hấp thụ chất lỏng; làm lạnh bằng bay hơi; và làm ẩm. Nó nhấn mạnh về thiết kế, mô hình hóa và nghiên cứu thực nghiệm về những chủ đề này, đồng thời đề xuất các lĩnh vực cho nghiên cứu tiếp theo.

Link: Science Direct | Research Gate