Tác giả: Kamilla Heimar Andersen, Simon Pommerencke Melgaard, Hicham Johra, Anna Marszal-Pomianowska, Rasmus Lund Jensen, Per Kvols Heiselberg
Ngày đăng tải: 15/01/2024
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113801

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình trạng hiện tại của việc triển khai Hệ thống Phát hiện và Chẩn đoán Lỗi (FDD) trong các hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) trong ngành xây dựng. Các cuộc phỏng vấn định tính bán cấu trúc được tiến hành với 29 chuyên gia từ các loại công ty HVAC khác nhau trong ngành. Bên cạnh đó, một bài tổng quan tài liệu được thực hiện để nghiên cứu các nghiên cứu học thuật về triển khai FDD. Nghiên cứu xác định các rào cản và động lực để triển khai các hệ thống FDD, bao gồm: công nghệ và kỹ thuật, kinh tế và kinh doanh, người dùng, xã hội và cộng đồng, và quy định. Ma trận triển khai Hệ thống Phát hiện và Chẩn đoán Lỗi Tự động (AFDD) được phát triển để đánh giá việc triển khai FDD trong các hệ thống tòa nhà, và tất cả các công ty được phỏng vấn đều được phân loại dựa trên kiến thức, dịch vụ và loại hình FDD của họ. Kết quả cho thấy các hệ thống quy tắc do chuyên gia đưa ra vẫn chiếm ưu thế trong ngành. Tổng quan tài liệu cho thấy sự khan hiếm các nghiên cứu triển khai FDD trong nghiên cứu học thuật do những thách thức trong việc kiểm tra và xác nhận kết quả trong điều kiện vận hành tòa nhà thực tế. Cuối cùng, nghiên cứu này thảo luận về những phát hiện chính: 1) FDD không dùng được, 2) Thiếu tích cực tham gia và quảng bá dịch vụ FDD, 3) FDD dường như là một định nghĩa học thuật, 4) Những hạn chế: Quy trình xử lý sự cố và tư duy của người dùng đối với FDD, và 5) Các quy định và luật định của Chính phủ thúc đẩy trọng tâm triển khai.

Link: ScienceDirect