Tác giả: Choongwan Koo, Taehoon Hong, Minhyun Lee, Hyo Seon Park
Ngày đăng tải: 08/02/2014
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.12.068

Trên toàn thế giới, các hệ thống xếp hạng hiệu suất năng lượng tòa nhà đã được thiết lập để quản lý tổng thể mức tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà hiện hữu. Nghiên cứu này nhằm phát triển hệ thống xếp hạng hiệu suất năng lượng mới cho các tòa nhà dân cư hiện hữu theo hai góc nhìn: (i) thiết lập các tiêu chí hợp lý và công bằng cho hệ thống xếp hạng hiệu suất năng lượng tòa nhà; và (ii) thiết lập các chương trình khuyến khích và phạt so sánh để khuyến khích sự tham gia tự nguyện của mọi cư dân vào chiến dịch tiết kiệm năng lượng. Dựa trên phân tích hệ thống xếp hạng hiệu suất năng lượng thông thường cho các tòa nhà dân cư hiện hữu, nghiên cứu này được tiến hành theo năm bước: (i) thu thập và phân tích dữ liệu; (ii) phân tích tương quan giữa quy mô hộ gia đình và mật độ phát thải CO2 (tức là lượng phát thải CO2 trên một đơn vị diện tích); (iii) phân cụm dựa trên kết quả phân tích tương quan bằng cây quyết định; (iv) thiết lập hệ thống xếp hạng hiệu suất năng lượng mới cho các tòa nhà hiện hữu; và (v) thiết lập các chương trình khuyến khích và phạt bằng cách sử dụng phương pháp suy luận dựa trên trường hợp nâng cao. Hệ thống đề xuất cho phép nhà hoạch định chính sách thiết lập một hệ thống xếp hạng hiệu suất năng lượng hợp lý và công bằng cho các tòa nhà dân cư hiện hữu và có thể khuyến khích sự tham gia tự nguyện của mọi cư dân vào chiến dịch tiết kiệm năng lượng.

Link: Science Direct