Tác giả: Chen Haitao, Lou Leilei, Qiu Jiuzi
Ngày đăng tải: 05/10/2012
DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.08.005

Trong những năm gần đây, số lượng vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng tiếp tục tăng cao và đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân một cách nghiêm trọng. Dựa trên tình hình hiện tại của các vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng, tai nạn cháy đã được suy luận và phân tích bằng cách sử dụng phương pháp phân tích cây tai nạn và nguyên lý cơ bản của kỹ thuật hệ thống an toàn; nguyên nhân chính của tai nạn cháy được trình bày chi tiết, đánh giá mức độ quan trọng của các sự kiện cơ bản đã được sắp xếp. Dựa trên kết quả, các biện pháp phòng ngừa được giải thích từ góc độ công nghệ và quản lý, nhằm cung cấp sự an toàn cho các vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng. Hơn nữa, bài nghiên cứu xem xét về quá trình sơ tán khi xảy ra cháy tại các tòa nhà cao tầng. Cuối cùng, mô hình sơ tán qua cầu thang và thang máy được đề xuất.

Link: Science Direct | Research Gate