Tác giả: Zhaolin Ren
Ngày đăng tải: 02/2023
DOI: 10.1088/1742-6596/2425/1/012057

Mạch cửa tầng và cửa cabin là những bộ phận rất quan trọng của hệ thống bảo vệ an toàn thang máy, một khi bị ngắn mạch sẽ dễ dàng dẫn đến tai nạn cắt kéo và rơi. Thang máy sản xuất mới yêu cầu bổ sung chức năng phát hiện vòng cửa, được thiết kế để ngăn chặn hoạt động bình thường của thang máy do vòng cửa bị ngắn mạch. Tuy nhiên, nhiều hệ thống có lỗi trong việc xác định xem vòng cửa có bị ngắn mạch hay không, đặc biệt đối với các thang máy mở đồng thời cửa trước và cửa sau. Bằng cách so sánh lý thuyết phát hiện vòng cửa đơn và phát hiện vòng cửa đôi, bài báo này phân tích các vấn đề hiện tại của thiết bị phát hiện vòng cửa và đưa ra biện pháp khắc phục và đề xuất tương ứng.

Link: IOP Science