Tác giả: Srijeet Halder, Kereshmeh Afsari
Ngày đăng tải: 10/02/2023
DOI: https://doi.org/10.3390/app13042304

Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra và giám sát thường xuyên các tòa nhà và cơ sở hạ tầng, được gọi chung là môi trường xây dựng. Môi trường xây dựng bao gồm các tòa nhà thương mại và dân cư, đường sá, cầu, hầm và đường ống. Tự động hóa và robot có thể giúp giảm thiểu lỗi và tăng hiệu quả của các nhiệm vụ kiểm tra. Do đó, kiểm tra và giám sát robot của môi trường xây dựng đã trở thành một chủ đề nghiên cứu quan trọng trong những năm gần đây. Bài báo tổng quan này trình bày phân tích nội dung định tính chuyên sâu của 269 bài báo về việc sử dụng robot để kiểm tra và giám sát các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Nghiên cứu phát hiện ra chín loại hệ thống robot khác nhau, trong đó robot bay không người lái (UAV) là phổ biến nhất, tiếp theo là robot mặt đất không người lái (UGV). Nghiên cứu cũng tìm thấy năm ứng dụng khác nhau của robot trong kiểm tra và giám sát, cụ thể là kiểm tra bảo trì, kiểm tra chất lượng xây dựng, theo dõi tiến độ xây dựng, lập mô hình xây dựng hoàn công và kiểm tra an toàn. Các lĩnh vực nghiên cứu phổ biến được các nhà nghiên cứu điều tra bao gồm điều hướng tự động, trích xuất kiến thức, hệ thống điều khiển chuyển động, cảm biến, cộng tác nhiều robot, tác động an toàn và truyền dữ liệu. Những phát hiện của nghiên cứu này cung cấp thông tin chi tiết về nghiên cứu và phát triển gần đây trong lĩnh vực kiểm tra và giám sát robot của môi trường xây dựng và sẽ mang lại lợi ích cho các nhà nghiên cứu, quản lý xây dựng và cơ sở hạ tầng trong việc phát triển và triển khai các giải pháp robot mới.

Link: MDPI