Tác giả: Subbarao Kris, Didwania Srijan K., Reddy T. Agami, Addison Marlin
Ngày đăng tải: 27/12/2021
DOI: https://doi.org/10.1080/23744731.2021.2011615

Các tòa nhà hiếm khi hoạt động như được thiết kế/mô phỏng và có rất nhiều lợi ích hữu hình nếu khoảng cách này được dung hòa. Một phương pháp mới nghiêm ngặt về mặt khoa học nhưng thực dụng để hiệu chỉnh mô phỏng năng lượng tòa nhà – được gọi là Ước tính tham số nâng cao (EPE) – được đề xuất cho phép ước tính tham số liên quan về mặt vật lý thay vì dữ liệu sử dụng năng lượng phù hợp mù quáng. Bắt đầu với một mô hình mô phỏng được tạo nhanh chóng, quá trình hiệu chỉnh được thực hiện theo hai giai đoạn: (a) hiệu chỉnh lớp vỏ tòa nhà với hệ thống HVAC được thay thế bằng một hệ thống lý tưởng đáp ứng các tải (b) hiệu chỉnh hệ thống HVAC với lớp vỏ tòa nhà và tất cả các tải bên trong được thay thế bằng một hộp chỉ có quy trình tải. Trong giai đoạn đầu tiên, EPE xác định một số lượng nhỏ các dòng nhiệt mức cao trong cân bằng năng lượng, tính toán chúng với các chức năng điều khiển riêng biệt được điều chỉnh cụ thể, đưa ra các tham số quan trọng về mặt vật lý để đạt được cân bằng năng lượng tốt nhất và ước tính các tham số cũng như giới hạn không chắc chắn của chúng. Do đó, việc hiệu chuẩn được thực hiện với các luồng nhiệt hiệu chỉnh mà không có bất kỳ sự điều chỉnh tùy ý nào đối với các tham số đầu vào. Độ chính xác của hiệu chuẩn được tăng cường bằng cách học máy các lỗi còn lại. Phương pháp EPE được thể hiện bằng: một tòa nhà tổng hợp và một tòa nhà thực tế rộng 75.000 bộ vuông ở Pennsylvania. Công việc trong tương lai cần thiết cho ứng dụng rộng rãi được thảo luận.

Link: OSTI.gov – Full Record | PDF