Tác giả: Naglaa Sami Abdelaziz Mahmoud, Gamal El Samanoudy, Chuloh Jung
Ngày đăng tải: 29/04/2022
DOI: https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.101810

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã nhận thức rõ về việc sử dụng năng lượng và giảm lượng khí thải carbon từ phân tích lượng dữ liệu ánh sáng, nhưng sự phục vụ tốt cho cảm xúc và tinh thần vẫn chưa được xác định rõ ràng. Bài nghiên cứu này nhằm mục tiêu điều tra ngữ cảnh, phân tích ánh sáng thích hợp trong không gian nội thất dân dụng tại UAE và trình bày hướng lên kế hoạch không gian nội thất. Phương pháp nghiên cứu phân tích chức năng không gian nội thất dân dụng, tình trạng phục vụ tốt cho cảm xúc và tinh thần của con người, cùng những đặc điểm đèn ánh sáng sáng tạo. Kết quả phân tích như sau: Trước tiên, thiết lập vị trí và kế hoạch không gian trong giai đoạn lập kế hoạch là rất cần thiết do bản chất chức năng của không gian nội thất. Ngữ cảnh của vị trí có tác động quan trọng. Thứ hai, việc thiết lập đèn ánh sáng cần thiết và bóng đèn phù hợp. Thứ ba, bố trí ánh sáng chiến lược cho nhiều không gian nội thất trong dự án dân dụng. Các kiến trúc sư nội thất cung cấp các danh sách và nội dung khác nhau để tạo ra môi trường ánh sáng lành mạnh và không gian thích hợp. Nghiên cứu này sẽ đóng vai trò như dữ liệu cơ bản để nâng cao không gian nội thất trong các căn hộ tại UAE. Hơn nữa, nó sẽ phục vụ cho các nghiên cứu tương lai cung cấp hướng dẫn hiệu quả cho quy trình ra quyết định để chuẩn bị các hướng dẫn thiết kế và kế hoạch hoạt động. Theo đó, xu hướng, sự đổi mới và nỗ lực quốc gia phục vụ như nền tảng cho nghiên cứu này, với mục tiêu trình bày tiêu chuẩn bố trí ánh sáng chiến lược mới (cảnh ánh sáng) liên quan đến ánh sáng trong không gian nội thất để duy trì cuộc sống lành mạnh tại Dubai, UAE, thông qua việc trình bày và mô phỏng đa dạng ánh sáng tự nhiên trong suốt cả ngày để phù hợp với nhịp sinh học hàng ngày để tạo phục vụ cho cảm xúc và tinh thần.

Link: Science Direct | Research Gate