Tác giả: Sara Bordignon, Jeffrey D. Spitler, Angelo Zarrella
Ngày đăng tải: 09/12/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2023.119701

Mô hình đơn giản của máy bơm nhiệt là quan trọng để thiết kế các hệ thống trao đổi nhiệt đất kết hợp với máy bơm nhiệt nguồn nước. Kỹ sư thiết kế thường chỉ có sẵn dữ liệu từ nhà sản xuất để xây dựng một mô hình máy bơm nhiệt có thể dự đoán hiệu suất thu và tỏa nhiệt dựa trên tải nhiệt làm nóng và làm lạnh của tòa nhà, cũng như nhiệt độ chất lỏng đầu vào máy bơm. Trong quá trình nghiên cứu trước đây, phương pháp đa thức đơn giản đã được sử dụng để ước lượng tỷ lệ thu nhiệt đến tải nhiệt làm nóng và tỷ lệ tỏa nhiệt đến tải nhiệt làm lạnh. Thật không may, thông tin trong các catalogue của nhà sản xuất thường không đủ để tính toán các hệ số đa thức. Do đó, trong trường hợp thiếu dữ liệu thực nghiệm, cần có các mô hình đơn giản và chính xác, có thể chấp nhận được để sử dụng ở các điểm vận hành hạn chế. Bài nghiên cứu này trình bày một đánh giá về dữ liệu từ các nhà sản xuất có sẵn trên thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Sự biến thiên của dữ liệu phụ thuộc vào từng quốc gia, tuỳ thuộc vào các tiêu chuẩn được sử dụng. Đặc biệt, tính sẵn có của dữ liệu kém hơn đối với máy bơm nhiệt châu Âu so với máy bơm nhiệt Bắc Mỹ. Tiếp theo, nghiên cứu xem xét một loạt các mô hình, phân loại kết quả theo các thông số đầu vào yêu cầu và sai số trung bình bình phương, đồng thời đưa ra các đề xuất. Các mô hình được kiểm chứng bằng dữ liệu trong catalogue và dữ liệu thực nghiệm.

Link: Science Direct