Tác giả: Abdulaziz AlJaber, Esam Alasmari, Pedro Martinez-Vazquez, Charalampos Baniotopoulos
Ngày đăng tải: 22/07/2023
DOI: https://doi.org/10.3390/buildings13071858

Ngành công nghiệp xây dựng là một trong những ngành tiêu thụ tài nguyên vật liệu lớn nhất và đồng thời thải ra nhiều chất thải trên toàn cầu. Áp dụng các nguyên tắc cốt lõi của Kinh tế Tuần Hoàn (CE) có thể giúp ích đáng kể cho môi trường bằng cách giảm thiểu chất thải và giảm chi phí vòng đời của các công trình xây dựng. Một số chiến lược để triển khai mô hình CE trong xây dựng bao gồm thiết kế thuận tiện cho việc tháo dỡ, khả năng thích ứng và linh hoạt. Tuy nhiên, việc triển khai các chiến lược thiết kế này có thể gặp phải những hạn chế. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã xác định được 22 rào cản liên quan đến việc áp dụng CE trong xây dựng, dựa trên các tài liệu tham khảo. Bài báo thảo luận về vai trò của Mô Hình Thông Tin Xây Dựng (BIM) trong việc vượt qua những rào cản đó. Bài nghiên cứu này trình bày cách BIM có thể thúc đẩy việc triển khai các nguyên tắc CE, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về chi phí vòng đời của các tòa nhà theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, nghiên cứu đã xác định được 14 cách sử dụng BIM để thúc đẩy việc áp dụng mô hình Kinh tế Tuần Hoàn. Để đạt được các mục tiêu này, các tác giả đã tiến hành tổng hợp toàn diện các ấn phẩm gần đây, bao gồm các chiến lược thiết kế theo mô hình CE, tính toán chi phí vòng đời trong xây dựng tuần hoàn và các phát triển của BIM trong ngành xây dựng. Tổng quan tài liệu này dựa trên 88 bài báo, bao gồm vai trò của BIM trong việc cải thiện việc quản lý giai đoạn cuối vòng đời của tòa nhà, đồng thời giảm chi phí vòng đời trong xây dựng tuần hoàn.

Link: MDPI