Tác giả: Yifei Ding, Yuxin Zhang, Xinyan Huang
Ngày đăng tải: 30/12/2022
DOI: 10.1016/j.jobe.2023.107416

Việc cung cấp thông tin lập kế hoạch và điều chỉnh chiến lược sơ tán tại chỗ thông qua thông tin sơ tán chi tiết và thời gian thực rất quan trọng. Hệ thống giám sát truyền thống dựa vào camera giám sát bị hạn chế trong việc xử lý video và không thể trích xuất hành vi con người hoặc bảo vệ quyền riêng tư. Nghiên cứu này đề xuất một hệ thống Bản đồ số Khẩn cấp Thông minh dựa trên thị giác máy tính và học sâu. Hệ thống bao gồm (1) mạng camera giám sát, (2) bộ phát hiện sơ tán YOLOv4, (3) bộ theo dõi sơ tán DeepSORT, (4) biến đổi góc nhìn, và (5) giao diện Bản đồ số. Nó cho phép phát hiện và theo dõi người sơ tán, tính toán tốc độ di tản của họ, và bảo vệ quyền riêng tư thông qua giao diện số hóa. Hệ thống đề xuất đã được đánh giá trong một cầu thang của một tòa nhà văn phòng thông qua hai loại thử nghiệm với kết quả tích cực: tỷ lệ phát hiện thành công là 100% trong thử nghiệm đối tượng cá nhân và khoảng 90% trong thử nghiệm đối tượng nhiều. Dữ liệu sơ tán được tạo ra bởi hệ thống bản đồ số có thể hữu ích để hướng dẫn sơ tán khỏi tình huống cháy. Khung bản đồ số đề xuất này có thể là nền tảng cho việc triển khai giám sát con người thông minh trong tình huống cháy chữa cháy cho các tòa nhà.

Link: Science Direct | Research Gate