Tác giả: Duidi Wu, Shuangdui Wu, Qianyou Zhao, Shuo Zhang, Jin Qi, Jie Hu, Borong Lin
Ngày đăng tải: 23/11/2023
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.108126

Sự chiếm dụng và hành vi trong các tòa nhà được coi là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng. Khu dân cư đóng góp một phần đáng kể vào tiêu thụ năng lượng trong môi trường đô thị và có nhiều người sử dụng đều đặn hơn. Việc phát triển các phương pháp có thể giám sát các mô hình sử dụng không gian trong tòa nhà và đáp ứng đòi hỏi về thoải mái của người sử dụng là quan trọng để tăng cường hiệu suất năng lượng đô thị. Trong công việc này, chúng tôi đề xuất một Hệ thống Thông tin Thang máy Thông minh (Intelligent Elevator Information System – IEIS) dựa trên thị giác máy tính, được xây dựng trên một khuôn khổ tuần tự thực hiện đánh giá trạng thái cửa thang máy, nhận diện thuộc tính hành khách và đếm lưu lượng mà không tạo ra sự trùng lặp thông qua việc nhận diện lại, nhằm cung cấp chiến lược và đề xuất vận hành theo nhu cầu. Bằng cách giám sát sự chiếm dụng của thang máy trong một ngày thường, mô hình vận hành của thang máy được phân loại thành ba giai đoạn bao gồm giai đoạn cao điểm, giai đoạn rảnh rỗi và giai đoạn cân bằng. Tối ưu hóa vận hành dựa trên nhu cầu được hướng dẫn dựa trên đặc điểm tương ứng của chúng. Các thử nghiệm cho thấy phương pháp học sâu được đề xuất có độ chính xác cao ở tất cả các giai đoạn của quy trình. IEIS có thể hỗ trợ quản lý thang máy hiệu quả năng lượng, đảm bảo an toàn, cung cấp dịch vụ tập trung vào con người và giảm chi phí can thiệp của con người, đồng thời đạt được vận hành hiệu quả. Dự kiến IEIS sẽ mở rộng vào các ứng dụng khác, mang lại nhiều lợi ích tiềm ẩn cho xã hội.

Link: Science Direct