Tác giả: Yongming Ji, Lin Duanmu, Songtao Hu
Ngày đăng tải: 24/11/2022
DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbenv.2022.11.003

Các tòa nhà năng lượng bằng không là một phương tiện hiệu quả để giảm thiểu khí thải carbon đô thị. Độ kín khí cao, một đặc tính điển hình của các tòa nhà năng lượng bằng không, có liên quan chặt chẽ đến sự rò rỉ không khí của tòa nhà và có tác động đáng kể đến hiệu suất của lớp vỏ tòa nhà, chất lượng không khí trong nhà, mức tiêu thụ năng lượng của tòa nhà và hoạt động hiệu quả của hệ thống điều hòa không khí. Tuy nhiên, cho đến nay, sự phát triển hệ thống trong lĩnh vực công nghệ đảm bảo độ kín khí cao vẫn còn hạn chế. Hầu hết các nghiên cứu hiện có đã kiểm tra độ kín khí của các tòa nhà và các cấu thành điển hình của tòa nhà; tuy nhiên, các phân tích sâu về sự hình thành của sự rò rỉ chưa được báo cáo. Do đó, để hiện thực hóa các tòa nhà năng lượng bằng không, đảm bảo độ kín khí là một vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Theo đó, trong nghiên cứu này, dựa trên một số nghiên cứu đo độ kín khí của tòa nhà, các đường rò rỉ không khí điển hình trong các tòa nhà đã được tóm tắt và nguyên nhân của các thành phần rò rỉ không khí điển hình trong các tòa nhà được phân tích sâu hơn bằng cách theo dõi quá trình thi công. Hơn nữa, các biện pháp nhắm mục tiêu về độ kín khí trong các tòa nhà đã được thiết lập và áp dụng cho các trường hợp thực tế. Cuối cùng, độ kín khí của tòa nhà được cải thiện sau đó đã được đo và kết quả cho thấy độ kín khí của các tòa nhà tiêu thụ năng lượng cực thấp được đo nằm trong khoảng từ 0,13 h mũ -1 đến 0,57 h mũ -1, với giá trị trung bình là 0,32 h mũ -1. Hiệu quả của các biện pháp bảo vệ độ kín khí đã được xác minh. Nghiên cứu này đóng vai trò là cơ sở cho giả định về phân bố đường rò rỉ không khí khi mô phỏng sự rò rỉ không khí của tòa nhà và cũng cung cấp tài liệu tham khảo thiết kế để cải thiện công nghệ xây dựng và độ kín khí của các tòa nhà.

Link: Science Direct