Tác giả: Dustin G. Poppendieck, Lisa C. Ng, Andrew K. Persily, Al Hodgson
Ngày đăng tải: 21/08/2015
DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.07.001

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) đã xây dựng một Cơ sở Thử nghiệm Nhà ở Tiêu thụ Năng lượng Tương đương Không khí Net Zero (NZERTF) nhằm hỗ trợ việc phát triển và áp dụng các thiết kế và công nghệ Tiêu thụ Năng lượng Tương đương Không khí Net Zero (NZE) hiệu quả về mặt kinh tế. Một mục tiêu thiết kế quan trọng là đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho người cư trú thông qua việc thông gió đầy đủ và giảm nguồn gốc chất cấu thành trong nhà. Để cải thiện việc kiểm soát nguồn gốc, hướng dẫn đã được triển khai để sử dụng các sản phẩm có thải phát huy hơi hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) tương đối thấp. Nồng độ formaldehyde và 30 VOC khác trong nhà và ngoài trời đã được đo lường khoảng mỗi tháng trong năm đầu vận hành của căn nhà. Điều kiện nhiệt độ và thông gió trong nhà tương đối ổn định trong suốt thời gian nghiên cứu. Nồng độ chênh lệch giữa trong nhà và ngoài trời (I–O) của nhiều VOC thay đổi theo nhiệt độ ngoài trời. Phân tích tương quan giữa nồng độ I–O và nghịch đảo nhiệt độ ngoài trời (1/K) gợi ý rằng một số thành phần vỏ bọc tòa nhà là nguồn gốc trong nhà của các hợp chất aldehit (nhưng không phải formaldehyde) và một số VOC khác. Tỉ lệ phát thải cụ thể cho diện tích sàn đã được tính toán và so sánh với các giá trị từ một số nghiên cứu trước đây về các căn nhà mới truyền thống. Hệ số phát thải trung bình của formaldehyde là 6.7 μg h−1 m−2 trong nghiên cứu này, thấp hơn so với các giá trị trong văn kiện (29 μg h−1 m−2 đến 45 μg h−1 m−2), cho thấy các phương pháp kiểm soát nguồn gốc formaldehyde đã hiệu quả. Các đo lường VOC ở điều kiện trong nhà khác đã chứng minh rằng việc loại bỏ thông gió cơ khí góp phần nhiều hơn vào việc tăng nồng độ VOC trong nhà hơn việc tăng 8 °C nhiệt độ trong nhà.

Link: Science Direct | NIST – National Institute of Standards and Technology