Tác giả: Daniel M. Madrzykowski, R P. Fleming
Ngày đăng tải: 01/12/2002

Hệ thống sprinkler (hệ thống phun nước tự động) đã được sử dụng thành công để bảo vệ các tòa nhà công nghiệp và thương mại, cùng những người bên trong, trong hơn 100 năm qua. Theo truyền thống, nơi cung cấp ít sự bảo vệ hỏa hoạn nhất cho người ở chính là ngôi nhà của họ, và điều này vẫn đúng cho đến ngày nay. Bài viết này trình bày tổng quan về sự phát triển của tiêu chuẩn hệ thống phun nước cho nhà ở, Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống phun nước trong nhà ở một, hai tầng và nhà di động, NFPA 13D. Các thử nghiệm và phát triển đáng kể của hệ thống phun nước nhà ở đã tiếp tục diễn ra, dẫn đến sự phát triển của NFPA 13D và Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống phun nước trong các tòa nhà dân cư cao tới bốn tầng, NFPA 13R. Bài báo này đề cập đến các mục tiêu an toàn sinh mạng của hệ thống phun nước nhà ở, những khác biệt giữa hệ thống nhà ở và hệ thống cho các tòa nhà dân cư được yêu cầu thiết kế theo Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống phun nước, NFPA 13. Những phát triển mới trong công nghệ hệ thống phun nước nhà ở tiếp tục được thực hiện nhằm tăng cường tính dễ dàng lắp đặt, giảm chi phí lắp đặt, đồng thời duy trì hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống. Tại một số cộng đồng, hệ thống phun nước nhà ở đã được yêu cầu lắp đặt trong các nhà ở trong hơn một thập kỷ. Thông tin từ những cộng đồng này cung cấp dữ liệu thuyết phục cho việc lắp đặt hệ thống phun nước nhà ở. Những kinh nghiệm này, cùng với các yêu cầu về mã hóa và các ưu đãi khác, đang làm tăng số lượng lắp đặt hệ thống phun nước trên khắp đất nước.

Link: NIST – National Institute of Standards and Technology | GovInfo – U.S. Government Publishing Office