Tác giả: Long Nicholas, Fleming Katherine, CaraDonna Christopher, Mosiman Cory
Ngày đăng tải: 18/06/2021
DOI: https://doi.org/10.1016/j.dibe.2021.100054

Có nhiều định dạng dữ liệu để trao đổi thông tin liên quan đến tòa nhà trong suốt vòng đời của tòa nhà; nhiều định dạng bao gồm tất cả trong khi một số định dạng mới hơn tập trung vào trao đổi dữ liệu phần mềm cụ thể giữa các tác nhân như hệ thống với hệ thống, hệ thống với người dùng hoặc người dùng với người dùng. Mặc dù vậy, những thách thức về định dạng dữ liệu xảy ra trong mỗi lần lặp lại kiểm toán năng lượng tòa nhà thương mại. Để vượt qua những thách thức này, BuildingSync đã được thiết kế để hài hòa hóa quá trình trao đổi dữ liệu tòa nhà trong quá trình kiểm toán năng lượng tòa nhà. Lược đồ được phát triển để có thể tương tác nhằm hỗ trợ các trường hợp sử dụng khác nhau như báo cáo kiểm toán ở định dạng điện tử, theo dõi các biện pháp bảo tồn năng lượng được đề xuất, triển khai và loại bỏ, đồng thời lưu trữ các đặc điểm của tòa nhà (ở nhiều cấp độ) để kiểm tra, đo điểm chuẩn và phân tích năng lượng tòa nhà. Bài viết này sẽ xem xét bối cảnh trao đổi dữ liệu tòa nhà thương mại, trình bày chi tiết sự phát triển của BuildingSync và cung cấp các ví dụ về việc sử dụng nó trong môi trường xây dựng.

Link: OSTI.gov | Science Direct